تاریخ معاصر ایران

نمونه سوال تاریخ معاصر ایران

درس اول

1 – بنيانگذار سلسله قاجار چه كسي بود و چه ويژگي هايي داشت و سرانجامش چه شد ؟

2 – بعد از آقا محمد خان قاچار چه كسي بقدرت رسيد و دوران پادشاهي او چه ويژگي هايي داشت ؟

3 – وليعهد فتحعلي شاه قاجار چه كسي بود و چه ويژگي هايي داشت و سرانجامش چه شد ؟

4 – اقدام ناشايست محمد شاه قاجار در دوران سلطنت چه بود ؟

5 – دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار ، با چند موضوع شناخته مي شود ؟ توضيح دهيد .

6 – از اقدامات اميركبير ، 4 مورد را نام ببريد .

7 – كدام سرزمين ها توسط روسها و انگليس ها از ايران جدا شد ؟

8 – علل توجه استعمارگران به ايران و زمينه هاي نفوذ آنان و نتيجه آن را بيان كنيد .

9 – وام هاي دريافتي شاهان قاجار چه نتايجي به دنبال داشت ؟

10 – حق كاپيتولاسيون طي كدام عهدنامه اعمال شد ؟

11 – در مورد استبداد شاهان قاجار چه مي دانيد ؟

12 – فروش حكومت ايالات چه نارضايتي هايي را در ميان مردم بدنبال داشت ؟

13 – چگونگي پيدايش حركت فكري به رهبري عالمان ديني و مهم ترين پيامد آنرا بنويسيد .

14 – دستاوردهاي نهضت تنباكو و رهبري علما در اين نهضت را بيان كنيد .

15 – نهضت مشروطه از چه زماني و به رهبري كدام علماي ديني آغاز شد ؟

16 – اساس نهضت مشروطه و مهمترين هدف آن چه بود ؟

17 – همزمان با سلسله قاجار كدام كشورهاي جهان از حكومت مشروطه برخوردار بودند ؟

18 – تفكر مشروطه خواهي چگونه به ايران راه يافت و به چه شكل در ميان مردم گسترش يافت ؟

19 – آنچه در مورد روز نامه هاي عصر قاجار و نقش آنها در بيداري مردم مي دانيد را شرح دهيد .

20 – آثار روشنفكران به چند شكل منتشر مي شد ؟

21 – دو مورد از سفرنامه هاي عصر قاجار را به همراه نقش آنها در پيدايش انديشه هاي نوين بنويسيد .

22 – آثار و کتب كدام نويسندگان در پيدايش مشروطه خواهي موثر بود ؟ توضيح دهيد .

درس دوم

1 – فعاليت عالمان ديني در دوره سلطنت ناصرالدين شاه چه تحولي پيدا كرد ؟

2 – اعتراضات مردم در زمان ناصرالدين به كجا انجاميد ؟

3 – مظفرالدين شاه چگونه پادشاهي بود ؟

4 – علل اعتراضات مردم در زمان مظفرالدين شاه را بيان كنيد .

5 – آغاز اعتراضات مردم و علما عليه مظفرالدين شاه از چه ماهي بود ؟ چرا ؟

6 – ماجراي نوز چگونه منجر به آغاز جنبش مردم شد ؟

7 – رهبري جنبش مردم در ماجراي نوز با چه كسي بود ؟ چه كسي با او متحد شد ؟ چرا ؟

8 – انجمن هاي مخفي و بازرگانان چگونه به اعتراض برخاستند ؟ نتيجه آن چه شد ؟

9 – ماجراي توهين به علماي كرمان چه بود ؟ چه واكنشي در ميان مردم داشت ؟

10 – در قم و خراسان ، اعتراضات چگونه گسترش يافت ؟

11 – ماجراي بانك استقراضي چه بود ؟ چه شد ؟

12 – در رمضان سال 1284 واعظان چگونه احساسات مردم را بر مي انگيختند ؟

13 – ماجراي گران شدن قند و به چوب فلك بستن بازرگانان چه بود و به كجا رسيد ؟

14 – مهاجرت صغري به چه دليل و به پيشنهاد چه كسي انجام شد ؟

15 – مهاجرت صغري چگونه پايان يافت ؟

16 – مهمترني خواسته هاي مهاجران صغري چه بود ؟

17 – پس از بازگشت مهاجران صغري چه جرياناتي پيش آمد و به چه حادثه اي انجاميد ؟

18 – چه جرياناتي منجر به مهاجرت كبري گرديد ؟

19 – علت اصلي تحصن ( بست نشيني ) مردم در باغ سفارت انگليس چه بود ؟

20 – مهمترين خواسته هاي مهاجران كبري را بنويسيد .

21 – پيروزي مشروطيت ، آغاز به كار مجلس و تدوين قانون اساسي را توضيح دهيد ؟

درس سوم

1 – محمد علي شاه كه بود ؟ چرا نمايندگان مجلس را در مراسم تاجگذاري دعوت نكرد ؟

2 – كشمكش ميان محمد علي شاه با مجلس به كجا انجاميد ؟

3 – چرا تدوين متمم قانون اساسي لازم بود ؟

4 – اصل دوم متمم قانون اساسي چه بود ؟ با همت و تلاش چه كسي تصويب شد ؟

5 – در فاصله تدوين متمم قانون اساسي به چند دليل اوضاع آشفته بود ؟

6 – چرا آيت الله شيخ فضل الله نوري از صف مشروطه خواهان خارج شد ؟

 

 

7 – دومين بي اعتنايي محمد علي شاه به نظام مشروطه را در جريان امضاء متمم قانون اساسي توضيح دهيد .

8 – محمد علی  شاه در راستاي خواسته هاي مشروطه خواهان چه اقداماتي انجام داد ؟

9 – هدف محمد علي شاه از انتخاب امين السلطان به صدارت چه بود ؟

10 – پس از ترور امين السلطان ، محمد علي شاه به چه بهانه اي مجلس را به توپ بست ؟

11 – به دنبال تعطيلي مجلس چه كساني به فرمان شاه دستگير ، تبعيد يا اعدام شدند ؟

12 – روسها به چند دليل با مشروطيت مخالف بودند ؟

13 – دلايل انگليس ها در حمايت از مشروطيت چه بود ؟

14 – روس و انگليس به چه دليل اختلافات خود را كنار گذاشته و قرارداد 1907 را امضاء كردند ؟

15 – طبق قرارداد 1907 ايران چگونه تقسيم شد ؟ هدف چه بود ؟

16 – واكنش مردم و مجلس به قرارداد 1907 چه بود ؟

17 – اخراج نوز و تاسيس بانك ملي چرا زنگ خطري براي دولت هاي استعماري بود ؟ چه كردند ؟

18 – آزادي خواهان غرب گرا چه واكنشي به تعطيلي مجلس و استبداد شاه نشان دادند ؟

19 – مقاومت مردم تبريز در برابر استبداد محمد علي شاه و حمايت علما از آنان را توضيح دهيد .

20 – بدنبال مردم تبريز چه قيام هاي ديگري عليه محمد علي شاه شروع شد و سرانجام آن چه شد ؟

درس چهارم

1- دوره دوم مشروطه با چه حادثه ای آغاز شد؟ دو ویژگی خاص آن دوره کدامند؟

2- پس از فتح تهران چه مجلسی تشکیل شد؟ چه تصمیماتی گرفت؟

3- بدنبال تشکیل دولت جدید ( پس از فتح تهران) اعتراض مشروطه خواهان تبریز به چه دلیل بود؟

4- مردم از مشروطه خواهان جدید چه انظاراتی داشتند و آنها چه کردند؟

5- تنها کسی که مشروطه خواهان جدید اعدام کردند چه کسی بود.

6- پیشنهاداتی که به شهید شیخ فضل الله نوری شد چه بود پاسخ ایشان چه بود؟

7- چگونه و طی چه دادگاهی شیخ فضل ا.. نوری اعدام   شد؟

8- نظر مورخان در مورد شهادت شیخ فضل ا.. نوری چیست؟

10- جو وحشت و ترور پس از درگیریهای سیاسی چگونه بر جامعه حاکم شد؟

11- اقدامات اصلاحی دولت و مجلس در سال 1288 هـ. ش در زمینه های اقتصادی، اداری و مالی چگونه با مخالفت روس و انگلیس ناکام ماند؟

12- شوستر به چه دلیل استخدام شد و اقداماتش چگونه خشم روس و انگلیس را برانگیخت؟

13- اخطار روسیه و درخواستهای آنها در مورد شوستر و استخدام اتباع خارجی در ایران چه بود؟

14- عکس العمل مجلس، دولت، مردم و علما در برابر تهدید و اخطار روسها و اشغال ایران چه بود؟

15- روسها پس از اتمام مهلت در سال 1291 هـ.ش چه مناطقی را تصرف کردند.

16- بهانه انگلیس ها برای تصرف جنوب ایران در سال 1291 هـ. ش بر طبق قرار داد 1907 چه بود؟

17- آغاز کار مجلس سوم و تاجگذاری احمد شاه را بنویسید؟

18- در جریان جنگ جهانی اول، ایران چگونه اعلام بی طرفی کرد؟ چرا در این کار موفق نشد؟

19- از سال 1294 هـ.ش انگلیسها با جلب رضایت روسها، چه کسی را به نخست وزیری احمد شاه رساندند؟

20- براساس قرار داد 1915 م. روس و انگلیس چه توافقی کردند؟

21- علت خروج روس ها در سال 1296 هـ.ش (1917 م) از ایران چه بود و خروج آنها چه سودی برای انگلیس داشت؟

درس پنجم

1- سیاست جدید خاورمیا نه ای  انگلیس پس از خروج روسها از ایران را بنویسید ؟

2- قرار داد 1919 م را چه کسی و چگونه با انگلیسیها منعقد ساخت و مفاد آن را بنویسید ؟

3- واکنش ها نسبت به قرار داد 1919 چکونه بود ، و چگونه این قرار داد متوقف شد ؟

4- سیاست مداخله غیر مستقیم ( طرح کودتای 1299 ه – ش ) را به چه دلیل انگلیس در ایران اجرا کرد ؟

5- عاملان داخلی کودتا 1299 ه- ش چگونه انتخاب شدند ؟

6- در چه شرایطی انگلیسی ها ژنرال آیرون ساید را به فرماندهی نیرو هایشان در ایران بر گزیدند ؟

 

7- اداره نیروهای نظامی ایران از چه زمانی به انگلسی ها ( آیرون ساید ) واگذار شد ؟

8- ملاقات میان عاملان کودتا ی 1299 ه- ش در کجا صورت گرفت و چه توافقاتی حاصل شد ؟

9- کودتای 1299 ه- ش چگونه اجرا شد ؟

10- یکی از عاملان اصلی کودتا ی 1299 ه – ش را نام ببرید و باور او چه بود ؟

11- سیاست کمر بند آ هنین چرچیل در خاور میانه چکونه اجرا شد ؟

12- علاوه بر چرچیل چه افراد یا سازمان هایی در کودتای اسفند 1299 ه- ش نقش اصلی را داشتند ؟

13- حکومت کودتا ( سید ضیاء الدین ) چه دستوراتی صادر کرد و کابینه را چه کسی تشکیل داد  ؟

14- مهمترین اقدام سید ضیاء الدین در مقام وزارت چه بود ؟ چرا

15- چه عواملی باعث شد تا سید ضیاء الدین وزارت جنگ را به رضا خان واگذار کند ؟

16- در جریان اختلاف سید ضیاء و رضا خان انگلیس حامی کدامیک بود ؟

17- کابینه سیاه ( سید ضیاء الدین ) چگونه سقوط کرد و چه کسی به جای او به نخست وزیری رسید ؟

درس ششم

1- پس از کابینه سید ضیاء چند دولت نا پا یدار روی کار آمدند و رضا خان چه مقامی داشت ؟

2- در فاصله سقوط کابینه سیاه تا نخست وزیری رضا خان ، اقدامات رضا خان چه بود ؟

3- همزمان با دوره نخست وزیری رضا خان چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست و این واقعه چه تا ثیری در ایرا ن داشت ؟

4- علت طرح  استیضاح رضا خان و نقش مخالفان و طرفداران او در این جریان را بنویسید ؟

5- رضا خان چگونه به نخست وزیری رسید ؟

6- - با خروج احمد شاه از کشور انگلیسی ها عوامل آنها دست به چه تبلیغاتی علیه او زدند؟

7- اهداف انگلیسی با استقرار چه حکومتی در ایران محقق می شد ، لازمه این کار چه بود؟

8- بهانه لازم برای ایجاد نظام جمهوری و لغو نظام مشروطه چگونه بدست رضا خان افتاد؟

9- در انتخابات دوره پنجم مجلس، رضا خان چه دخالتهایی کرد؟ سرانجام چه کسانی به مجلس راه یافتند؟

10- با طرح جمهوری رضا خانی در مجلسی چه کسانی با آن مخالفت یا از آن حمایت کردند؟

11- اکثریت طرفداران رضاخان در مجلس پنجم چه کسانی را و به چه سمت هایی برگزیدند؟

12- شرایط اجتماعی، اقتصادی ، روانی جامعه چگونه زمینه را برای به قدرت رسیدن رضاخان فراهم ساخت؟

13- چه حادثه ای نفوذ رضاخان را در میان مردم گسترش داد و او را قهرمان ضد انگلیسی معرفی کرد؟

14- نقش رهبران و احزاب سیاسی غربگرا در دستیابی رضاخان به قدرت چه بود؟

15- طرفداران نظریه دیکتاتوری مصلح چگونه در قدرت گیری رضاخان تاثیر داشتند؟

16- رضاخان چگونه به پادشاهی رسید؟ و چه کسی را به نخست وزیری برگزید؟ اولین اقدام او چه بود؟

17- شاخصه های حکومت رضا شاه کدامند؟

18- چرا آغاز حکومت پهلوی نقطه عطفی در تاریخ فرآیند وابستگی ایران است؟

19- چرا حکومت رضا شاه حکومت فردی و استبدادی محسوب می شود؟


درس هفتم

1-تخريب هويت ملي واسلامي (سياست فرنگي) رضاشاه برچه شاخصه هايي استواربود؟

2- ايجادارتش وروحيه نظامي گري توسط رضا شاه راتوضيح دهيد.

3- ارتش رضاشاه دربرابرنيروهاي متفقين دراشغال ايران چه كرد؟

4- سياست مذهبي رضاشاه قبل وبعد ازسلطنت رامقايسه كنيد:.

5- چند نمونه ازسياست هاي ضد مذهبي رضاشاه راقبل ازرسيدن به قدرت رابنويسيد:

6- چند نمونه ازسياست هاي ضد مذهبي رضاشاه راپس ازرسيدن به قدرت رابنويسيد:

7-آيا اقدامات ضد ديني رضاشاه محصول انديشه خود اوبود؟

8- چهره واقعي وماهيت ضدديني رضاشاه چگونه اشكارشد؟كدام علما بااومخالفت كردند؟

9- تغييرلباس وكلاه طي چه برنامه اي وبا چه هدفي وچگونه اجراشد؟

10- سابقه ي حجاب درايران رابنويسيد:

11- سياست كشف حجاب ازچه زماني وبا چه هدفي وچگونه اجرا شدوواكنش مردم دربرابر آن چه بود؟ 

درس هشتم

1-جنگ جهانی دوم با چه حادثه ای آغاز شد ؟همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم موضع دولت ایران چه بود؟

۲-علت اجازه دولت رضا شاه به دادن فعا لیت های اقتصادی و تجارتی به آلمانها پیش از جنگ جهانی دوم چه بود؟

۳-رضا شاه در راستای سیاست های دولت های انگلیس و فرانسه در برابر آلمان ، دست به چه کاری زد؟

۴- شرط توسعه روابط ایران و آلمان در عصر رضا شاه بااجازه کدام دولت اروپای امکان پذیر بود؟

۵- علل گرایش رضا شاه به آلمانها در اثنای جنگ دوم جهانی چه بود؟

۶- حمله آلمان به اروپای غربی چه واکنشی را از سوی دولت های انگلیس و فرانسه به همراهداشت ؟

۷-علل تهاجم قوای انگلیس و شوروی به ایران در شهریور 1320 ه. ش چه بود؟

۸-علت اهمیت اشغال ایران برای نیروهای شوروی و انگلیس در شهریور 1320 ه. ش چه بود؟

۹-پیامدهای اشغال ایران توسط قوای مشترک شوروی و انگلیس در جنگ جهانی دوم چه بود ؟(دو مورد )

۱۰-در زمینه صنعت و کشاورزی چه اقدامی در عصر رضا شاه انجام گرفت؟ 

  ۱۱توجه دولت رضا شاه به نظامی گری و ایجاد ارتش چه پیامدی را به همراه داشت

 ۱۲-چه عواملی مانع از توجه رضا شاه به عمران وتوسعه اقتصادی کشور می شد؟  

۱۳-چراانگلیسی ها رضا شاه را به استغفای از پادشاهی وادار ساختند؟

۱۴-علل رکود فعا لیت های تولیدی در بخش کشاورزی در عصر رضاشاه را بنویسید.

۱۵-علل تخریب دامداری ایران در عصر رضا شاه رابنویسید.

۱۶-سیاست اسکان عشایر توسط رضا شاه چگونه باعث تخریب دامداری سنتی ایران شد؟ 

۱۷-پیامدهای تخریب دامداری وکاهش محصولات کشاورزی در عصر رضا شاه را بنویسید.

۱۸-مشکل اساسی صنعت در عصر رضا شاه در چه بود؟

۱۹-هدف رضاشاه از احداث شبکه راهها وخصوصأ راه آهن چه بود توضیح دهید.

۲۰-قرار داد 1933 میلادی ایران و انگلستان درعصر رضا شاه را تجزیه وتحلیل کنید. 

۲۱-مهمترین پیامدهای پیمان سعد آباد در عصر رضا شاه رابنویسید

۲۲-فعالیت های سیاسی در عصر رضاشاه را مورد بررسی قرار دهید.

۲۳-نمونه ای از اقدامات سرکوب گرایانه رضاشاه نسبت به دوستان و حامیان حکومتش را بنویسید.

۲۴-نمونه ای از جاه صلبی ها و مال اندوزی های رضاشاه در دوران حکومتش را ذکر کنید .                      

۲۵-در دوران رضاشاه ودرزمان ثروت اندوزی او ، کشور از چه بیماریهای رنج می برد

 

 

 

 

 

۲۶-موضع دولت ایران همزمان با شروع جنگ جهانی دوم چگونه بود

الف – اعلام جنگ                 ب – اعلام صلح               ج – اعلام بیطرفی                د – اعلام موافقت

۲۷-در آغاز جنگ جهانی دوم توسعه روابط ایران و آلمان با تسامح کدام دولت امکانپذیر بود.

الف – روسیه                 ب- فرانسه               ج – آمریکا                  د – انگلیس

۲۸-پیروزی سریع هیتلر در جنگ جهانی دوم رضاشاه را به این باور رساند که...............................

الف – پیروزی نهائی با آن کشور نیست                                   ب – پیروزی با انگلستان است 

ج- پیروزی نهائی با ان کشور است                                        د- باعث شکست آلمان است.

۲۹-در اغاز جنگ جهانی دوم ایران به دلیل ..............مورد توجه دولت های درگیر جنگ قرار گرفت.

الف – چاههای نفت             ب- منابع زیر زمینی           ج -  موقعیت جغرافیای         د - خاک پهناور

۳۰-بهانه دولت های اروپای د ر اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ................................ بود

الف)حضورعثماتی ها در ایران                                     ب – حضور مستشاران آلمانی در ایران 

ج – حضور مستشاران آمریکای در ایران                       د – حضور روسها در ایران

۳۱-تبعید گاه رضاشاه از ایران پس از اشغال ایران ...................بود

الف)جزیره موریس           ب – جزیره سنت هلن              ج- جزیره خارک               د – جزیره ابو موسی

32- جنگ جهاني دوم چگونه اغازشدوواكنش ايران چه بود؟

33- رضايتمندي انگليس ها ازآلمانها چگونه به توسعه روابط آلمان با ايران (رضاشاه)انجاميد؟

34-تغييرسياست انگليس وفرانسه دربرابرآلمان(جنگ دوم جهاني)واتحاد آن دوبا شوروي راتوضيح دهيد:

35-پيش روي آلمان به سوي شوروي(جنگ دوم جهاني)چه پيامدهايي به دنبال داشت؟

36-در چه تاريخي وچگونه ايران به اشغال روس و انگليس در جنگ جهاني دوم آمد؟

37-بهانه و هدف اصلي متفقين از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم را بنويسيد:

38-نحوه اخراج وتبعيد رضاشاه را بنويسيد:

39-كارنامه حكومت رضا شاه از چند نظر قابل بررسي است؟

40-كارنامه حكومت رضا شاه را از سه نظر(صنعتي‍‍‍ -كشاورزي -دامداري)بررسي كنيد:

41-هدف رضا شاه و انگلستان از ايجاد شبكه راهها و راه آهن چه بود؟

42-قرارداد نفتي 1933(1312)توسط چه كسي و با چه هدفي و چگونه منعقد شد؟

43-پيامدها و مفاد پيمان سعدآباد را بنويسيد:

44-نمونه هايي از بي رحمي و خشونت هاي رضا شاه و سلب آزادي احزاب توسط او را بنويسيد:

45-ايران بر اساس پيمان سعد آباد چه مناطقي را از دست داد؟

46-دو مورد جاه طلبي و ثروت اندوزي هاي رضاشاه نمونه هايي بيان كنيد:

نهم

1-محمد رضاشاه درچه تاريخي وبا كمك چه كسي وچگونه به پادشاهي رسيد؟

2-رضاشاه قبل ازخروج ازايران چه كرد و چه جرياناتي به دنبال آن حادث شد؟

3-چگونگي تصاحب امكانات و منابع ايران در زمان اشغال توسط متفقين را توضيح دهيد:

 

 

4-نحوه تشكيل احزاب سياسي و دخالت بيگانگان در آن را در ابتداي حكومت محمد رضا شاه را بنويسيد:

5-مذاكرات نفتي امريكا و انگليس و شوروي را در سال 1323 بنويسيد:

6-بحران مذاكرات نفتي با تصويب كدام طرح در مجلس فروكش كرد و اين طرح پيشنهاد كه بود؟

7-نيروي انگليسي و امريكايي پس از پايان جنگ جهاني دوم چگونه ايران را تخليه كردند؟

8-هدف شوروي از عدم تخليه ايران چه بود؟

9-به دنبال حضور شورويها كدام احزاب و در چه مناطقي دست به تجزيه طلبي زدند؟

10-غائله آذربايجان و كردستان در سال 1325 به چه شكل خاتمه يافت؟

11-منظور از دولت هاي بي ثبات كدام دولت است؟

12-دولت ايران در چه تاريخي رژيم اشغالگر قدس را به رسميت شناخت و واكنش مردم چه بود؟

13-هدف از طرح ترورشاه در15بهمن 1327 چه بود ؟وبدنبال آن چه اقداماتي صورت گرفت؟

14-تغيير قانون اساسي در چه تاريخي و با چه هدفي توسط محمد رضاشاه اجرا شد؟

15-دولت شوروي براي بدست آوردن امتياز نفت از چه راههايي ايران را تحت فشار گذاشت؟

دهم

1-قرارداد الحاقي 1933(1328) گس-گلشاييان چگونه به امضا رسيد؟

2-عدم تصويب قرارداد االحاقي توسط مجلس چه نتيجه اي به دنبال داشت؟

3-جبهه ملي به رهبري چه كسي تشكيل شد و هدف آن در مجلس چه بود؟

4-رهبرينيروهاي سياسي -مذهبي را چه كسي عهده دار بود و چرا با مصدق و ملي گرايان متحد شد؟

5-عدم تصويب مجدد قرارداد الحاقي در زمان نخست منصور چه پيامدي داشت؟

47-نيروهاي ملي و مذهبي دولت رزم آرا را چه ناميدند و چرا رزم آرا از طرح مجدد الحاقي در مجلس صرف نظر كرد؟

6-طرح مليشدن صنعت نفت را چه كساني به مجلس ارائه كردند و چرا طرح نشد؟

7-اقدامات رزم آرا براي جلوگيري از ملي شدن صنعت نفت را بنويسيد:

7-واكنش مردم در برابر اقدامات رزم آرا به كجا رسيد و پيشنهاد ملي شدن نفت چگونه تصويب شد؟

9-قانون ملي شدن نفت در چه تاريخي تصويب و تاييد شد؟

10-انگليس براي حل مناقشات نفتي با ايران چه كرد و علت استعفاي علا چه بود؟

11-مصدق با چه شرطي نخست وزيري را پذيرفت و اين شرط چه بود؟

12-واكنش انگليس به اقدامات هيئت خلع يد چه بود؟آيت ا...كاشاني به آن چه پاسخي دادند؟

13-با طرح شكايت انگليس و حضور دكتر مصدق در شوراي امنيت چه نتايجي حاصل شد؟

14-قطع درآمد هاي نفتي دولت مصدق رابه چه كاري واداشت؟

15-حسين علاء دردوره نخست وزيري خود چه اقداماتي انجام داد؟
+ نوشته شده توسط میثم در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM